Embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

Ezek segítik a gyermeket, hogy otthonra találjon a számára új közegben, a tanulás iskolai folyamatában.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

A tanulási részképességek, főként a mozgás fejlesztésére különös gondot fordítunk. A főoktatás időtartama alatt a gyerekek különböző, változatos tevékenységet folytatva tanulják meg, mélyítik el a helyes szokásokat, az ismereteket.

A beszédet a hétköznapi érintkezések természetes közegében fejlesztjük. A gyermek egészséges fejlődése érdekében az írástanítást művészi elemmel hatjuk át. Az olvasást a gyerekek által leírt mondókákon, verseken keresztül tanítjuk. Az összeolvasás érésének az idejét egészséges fejlődésű gyermekek esetében kivárjuk. A legaszténia megelőzésére különös gondot fordítunk: az olvasás és írástanítás során a következő szempontokat embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas szem előtt: nem a lehető leggyorsabban, nem a lehető legkorábban, de átfogóan, a gyermek egészét - az akarati és érzésbeli képességeit egyaránt megszólítva egyengetjük az íráshoz és az olvasáshoz szükséges gondolkodási utat.

Előzetes tudás: Az életkori sajátosságoknak megfelelő ép beszédképesség, hallási és látási figyelem, mozgáskoordináció. Amennyiben ezzel a gyermek nem rendelkezik, egyéni fejlesztést kell kapnia. Fejlesztendő képességek, készségek célok Mozgásos és érzékszervi alapozó képességek, készségek, fejlesztése: Nagyés finommozgások koordinációja, testérzékelés, téri tájékozódás, oldaliság fejlesztése Egyensúlyérzék, tapintásérzék fejlesztése.

Az utánzás során kivitelezett helyes mozgásokon keresztül a ritmus, a légzés, a figyelem és az emlékezet fejlesztése. Követő szemmozgás képességének kialakítása, gyakorlása. Látási figyelem és emlékezet fejlesztése. Hallási figyelem és emlékezet fejlesztése.

Hallás utáni értés fejlesztése. Figyelem a sorrendiségre szerialitás fejlesztése. Nagy nyomtatott betűk írásának előkészítése: Álló és fekvő egyenes, görbe, hullámvonal, kör, ferde egyenes felismerése, megnevezése.

A mozgásban megtapasztalt egyszerű formák lerajzolása, a köztük levő kapcsolatot érzékelése. Helyes irányok haladás, vázolás különbségek észlelése, megfigyelése.

embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

Pontosságra törekvés. Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák Formarajz A nyomtatott nagybetűk Mesék Körjátékok, babzsák-gyakorlatok, ügyességi játékok, ugrókötelezés, fonaljátékok, ujj-játékok. Ritmus- és ritmusváltásokra épülő játékok. Versek közös mondása, éneklés. Olyan utánzásra épülő gyakorlatok végzése, amelyekben a ritmikus beszédet mozgással kapcsolják össze. Játékok a látási és hallási figyelem és emlékezet aktivizálására.

Ének órákon: dallal, ritmussal segített pontos mozgás kivitelezés Mozgás órákon lehetőség a szabad nagymozgásokra, ugrókötelezés, fogócskák. Az euritmia, a formarajz és a kézimunka órák valamennyi tevékenysége az alapozó szakaszt segítik.

Egyéb tanórák mozgásos, zenés, verses elemei.

Magas vérnyomás ellen 6 megoldás

Földrajzzal és honismerettel kapcsolatos témák: -természetről szóló mesék, történetek -ünnepek mint az idő múlását, ritmusát tükröző pontok -évszakok változásainak átélése, követése -megfigyeléseik spontán megfogalmazása. Az osztálytanító által választott Grimm-mesék, magyar népmesék, saját maga által írt történetek A formákat mozgáson keresztül megtapasztalják, a helyes mintát utánozzák a nagymozgásoktól a kisebbek, finomabbak felé haladva.

Különböző testrészekkel is megtapasztalják az adott formákat. Irányjátékok játszása. Rajzolás A formák rajzolása Formarajzolás Nyomtatott nagybetűk írása Az adott mese cselekményének elmondása, lerajzolása. Helyes íróeszköztartás. Helyes testtartás írás lehetséges-e masszírozni a gerincet magas vérnyomással. Nyomtatott nagybetűk helyes írásmódjának elsajátítása és írás, helyesírás: A magán- és mássalhangzók közötti különbség érzékelése.

A hangok időtartamának érzékelése, helyes hangoztatása Szótag- szó- és mondathatárok érzékelése, jelölése. Hibajavítás segítséggel, az önellenőrzés kialakítása. Javítási szokások kialakítása. Olvasási készség kialakítása, fejlesztése Hangok helyes ejtése, beszéd tisztasága. Betűtanítási sorrend kialakításánál figyeljünk a hangok hasonlóságaira pl. Összeolvasás képességének fejlesztése. Átélt leírása, leírt értelmezése.

Belső képalkotás képességének ápolása, fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése Tiszta artikuláció, helyes beszédlégzés, hangsúly, hanglejtés. Beszédbátorság, beszédkedv felkeltése, fenntartása.

Szóbeli önkifejezés ápolása. Aktív szókincs bővítése. Szociális képességek fejlesztése Odafigyelés, követés. Figyelem a társaira és a felnőtt beszélgetőtársakra. Törekvés a mások számára érthető és kifejező beszédre.

Az osztálytanító által választott gyermekversek, mondókák, ritmikus szövegek Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása, látó-halló tollbamondás. Betűk, szótagok, szavak, mondatok olvasása hangosan és némán. Saját írás, tanár, szülő neki szóló nagy nyomtatott betűkkel írt üzenetének elolvasása. Közös versmondás mozgással kísérve és a nélkül. Nyelvmozgást ügyesítő, artikulációs és egyéb beszédjátékok, beszédgyakorlatok, nyelvtörők.

Élmények elmesélése, beszélgetés az őket foglalkoztató témákról. Ritmikus, mozgással kísért beszéd tanulása, felidézése. Az életkornak megfelelő drámajátékok. Taneszközök rendben tartása. Részfeladatok önálló végzése. Beszélgető körben való megszólalása. A fejlesztés várt eredményei: Képesek megkülönböztetni az alapvető irányokat fel, le, elé, mögé, jobbra, balra stb. Ezeket mozgásban, rajzban tudják alkalmazni. Felismerik és meg tudják nevezni a tanult formákat. Felismerik a nyomtatott nagybetűket.

Azok írásakor, rajzolásakor helyesen alkalmazzák az irányokat. Különbséget tudnak tenni a hosszú és rövid hangok között a beszédben. Írásban felismerik a jelölés közötti különbséget. A magánhangzók és a mássalhangzók között különbséget tudnak tenni a felismerés szintjén. Figyelmesen másolnak, alkalmazzák a mondatkezdő nagybetűt színjelöléssel. A gyermekek közösen, a tanár irányításával képesek egyszerű, ritmusos gyermekverset mondani. A kiejtés a tanár beszédének embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas fokozatosan megközelíti a köznyelvi kiejtést.

Átélik a vers ritmusát, melódiáját, a közös beszéd erejét, a csend és a beszéd közötti különbséget.

embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

Képesek a hallott mesét, történetet újramesélni egyéni képességeikhez mérten önállóan vagy segítséggel. Tudják követni a cselekmény sorrendjét, és azt helyesen tudják felidézni.

embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

Sok verset, mesét ismernek. A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: Legyenek képesek közösen végrehajtani egy már elmélyített beszéd- és mozgásgyakorlatot. Ismerjék fel a tanult nyomtatott nagybetűket.

A természetes számokat az egyből, mint egységből kiindulva ismertetjük meg, minőségi úton.

J.D. Robb - 39. Halálos Karácsony

Ennek oka a gyermek életkori sajátossága mindent egészben lát, később bontja részeirevalamint a szociális képességek felébresztésének szándéka. Így valósulhat meg egyfajta indirekt erkölcsi támasznyújtás pl. Ahhoz, hogy valahol többlet keletkezzék, valahol hiány mi a hipertónia célnyomásszintje, mivel elvétel történt; és persze fordítva. Gyűjtés, felhalmozás, egyenlő részekre osztás.

A négy alapműveletet egyszerre, egymás mellett tanítjuk. A műveleteknél is az egésztől a részek felé haladunk: Pl. Nagyon fontos szerepe van a mozgásnak, a ritmusnak. A gyerekek szökdelnek, dobbantanak, tapsolnak, számolnak, hallgatnak és magukban számolnak hozzá vagy csak minden negyedik számot mondják ki például.

Ezekkel a tagolásokkal máris az egyszeregyet gyakoroltatjuk. A nagy, térbeli mozgásoktól a finomabb ujjgyakorlatokon át vezet az út a legfinomabb belső mozgásig: a embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas. Előzetes tudás: Az iskolaérett gyerekek óvodában, otthon szerzett ismereteik alapján tudnak legalább tízig számolni, illetve tárgyakat megszámlálni. Kisebb mennyiséget 1, 2, 3, 4 képesek egyetlen tekintettel átlátni.

Fejlesztendő képességek, készségek célok Érzékelés fejlesztése: Mozgásérzék Egyensúlyérzék Testséma Megfigyelőképesség fejlesztése Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességének a fejlesztése Emlékezet fejlesztése A számok minőségei Mennyiségfogalom Számjegyírás és olvasás ig tartó számkörben Műveleti jelek Számszomszédok Számok összehasonlítása Páros és páratlan számok felismerése Az összeadás és a szorzás, mint rokon műveletek megtapasztalása A kivonás és az osztás, mint rokon műveletek megtapasztalása Fejszámolás képessége Témák, kapcsolódási pontok Számjegyírás Számlálás ig, ig, ig Összeadás kivonás es számkörben Összeadás kivonás as számkörben Szorzás, osztás as számkörben Tulajdonképpen bármiről tanulnak, bármilyen tantárgy legyen terítéken, lehetőség van a számolásra, számlálásra.

Például: Mozgásórákon: ugrókötelezés kirándulásokon lépések számlálása egyesével, párosával Kézimunka órákon: kötéshez a felszedett szemek, a megkötött sorok számolása Zeneórákon: hangok számolása Formarajzban: ismétlődő sorminták számlálása, méret szerinti összehasonlításaFöldrajzzal és honismerettel kapcsolatos témák: évszakok váltakozásának megfigyelése.

Tevékenységi formák Mozgásos tevékenységek: lépegetés előre-hátra ugrálás ugrókötelezés számolás a testen, számsorok előkészítése kiszámolók, számolás az ujjakkal párválasztós játékok Számolás, bontás, csoportosítás tárgyakkal, egymással látás, ill. Biztonsággal számolnak fejben és leírva as számkörben.

Olvassa el is